..!   [   ]    ..

  ..}.     ..

(800)
1.80 :
ٓٓ ٓטּ ٓۋۧ ? ۋ  ۋ  "(ٓ)"

ٰٓٓ ٓٓ ?  "(ٓٓۧ )"   

(1573)
1.80 :
ٓ ٓۊۊ (ڪ..)  ۊטּ

ٓڪۧ ٓ ٰۧ ڪ     (    )

(1262)
1.80 :
  טּ[  ]     ● 

  ב     [  ] !!

(1405)
2.00 : ()
    {  } !

  "  "  . . .   /   ,

(1890)
2.15 : ()
   "     ..

    !1     

(1100)
1.80 : as7hp2
ګ   ۼ ۂ { ګ } 

  {  }    ﮠ ۂ

(818)
1.80 : as7hp2
  !    /        ..    ! 

●●     ۈ   ﮥ●●

(1217)
1.80 : as7hp2
'    ​??  , ,  !

.  .  .​        Ȑ ۆ ړ     ۆۆ  ,  !​ ​ 

(1176)
1.80 : as7hp2
 !ڪٺ ? ..     

ڪ  ?  ۉٺ  ?   

(1296) (1)
1.80 : as7hp2